باران ....

نگاه ساکت باران، به روی صورتم آهسته می لغزد، ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم. به ظاهر گرچه می خندم، ولی اندر سکوتم سخت می گریم.

دیگر کم کم اسفند رو به پایان است، وقت کوچ کردن به فروردین است، وقت بخشیدن و صاف کردن دلهاست، پس مرا ببخشید گر به نگاهی، صدائی و یا زبانی بر دلتان زخمی زده ام

/ 3 نظر / 32 بازدید
معلم روستا

سلام آرزو می کنم نوروز آغازی باشد برای روزهایی که آرزو می کنید. سال نو مبارک

sama

س[گل]ا[گل]ل [گل] ن[گل] و[گل] م[گل] ب [گل] ا [گل] ر [گل] ک [گل]

sama

س[گل]ا[گل]ل [گل] ن[گل] و[گل] م[گل] ب [گل] ا [گل] ر [گل] ک [گل]