من عاشق چشمت شدم ...

وقتی نداری طعمه تا آهو بگیری

باید فقط با یاد چشمش خو بگیریسخت است جای ان کسی که دوست داری

درخلوت خود در بغل زانوبگیریاز حسرتش کارت به جایی میرسد تا

قانع شوی از او دوتار موبگیریوقتی که دل دادی چه وصلش چه فراغش

زشت است آنچه داده ای از او بگیریاز روی تو چه آرزوها در دلم بود

از بخت بد باید که از من رو بگیری

علی حیات بخش

/ 0 نظر / 54 بازدید