غم آشنا یادمان کن

امشب آهنگ دیگر کن ای دوست

نغمه دیگری سر کن ای دوست


شادی خاطر دل پریشان

ره بگردان  و اشکی بیافشان


ره بگردان که در پرده غم

جان ما می گدازد دمادم

 


ای غم سرخوشان خوش نوایی

آشنا آشنا آشنایی


مثل پیوستن باغ و باران

آشنای دل بیقراران


ای غم آشنا یادمان کن

از پریشانی آزادمان کن


اسماعیل امینی

/ 0 نظر / 63 بازدید