مهر مادنگار

بنـــــــــــــــــــام خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدای عـــاشقان

کاش می شــــد عشـــــــــــــــــــق را تفسیـــــــر کــــــرد

کاش می شـــد عمــــــــــــــــر را تکثیـــــــــر کـــــــــــــــرد ...

روی ایـــــــــــــــن گردونــــــــــــه نــــــــا مهربـان ...

گرمـــــی مهــــر تو را تصویـــر کرد...


/ 0 نظر / 25 بازدید